Подкрепете #БъдещеЗаКДК

Here is info in English and how to donate for the campaign #FutureForKDK.

Бъдеще за КДК е общностна инициатива за набиране на средства за възстановяване сградата на Клуб на дейците на културата във Велико Търново и обживяване на пространството. Целта е да се запазят обществената функция и архитектурната ценност на сградата.

Визия за КДК

Визията на клуб ТАМ и Социалната чайна Варна е КДК да се превърне в съвременен културно-социален център, който да предложи на местните общности и гостите на Велико Търново място за диалог и разнообразна програма от културни събития. А младежи от рискови социални групи да получат възможност за първо защитено работно място и подкрепа чрез менторска програма.

Обществен дебат и подкрепа

Дискусията за бъдещето на КДК започна през 2020 г., като в нея взеха участие представители на институциите, неправителствени организации, бизнеса и местната общност (видео запис). Десетки артисти, културни мениджъри и граждани изказаха публично своята подкрепа за идеята (видеата #БъдещеЗаКДК)!

Община Велико Търново също прегърна каузата и от април 2021 г. отдаде за целите на инициативата първия етаж и лятната градина за период от 5 години. Десетки доброволци се включиха в акции за разчистване на помещенията.  

Архитектурен проект

С проекта напълно безвъзмездно се ангажираха и архитектите от Atelier IA, които изготвиха архитектурен проект за помещенията на първия етаж и лятната градина. Проектът беше публично представен и съгласуван с Община Велико Търново, като на всеки етап от процеса обратната връзка от общността е ключова!

Необходими средства

Предварителните изчисления показват че ремонтът ще струва не по-малко от 50 000 лв. Това включва разходи за подмяна на електрическата инсталация, климатизация на помещенията и справяне с проблема с голямата влага, осветление, подмяна на настилките и дограмата.

За събирането на средствата разчитаме на дарения от граждани, подкрепа от фирми и специалисти! 

До началото на юли 2021 г. разходите по разчистването на сградата възлизат на 2063 лв., а даренията са 1125 лв. 

Станете част от кампанията #БъдещеЗаКДК

Ако желаете да се вклюете в кампанията за обживяване на КДК във Велико Търново може да го направите по няколко начина, описание по-долу.

Дарете!

 • Чрез дарение по банков път (сметка в лв.) 
  • Сдружение „ВТ Ивентс“
  • IBAN:BG27UNCR70001521686599
  • BIC/SWIFT: UNCRBGSF
 • Чрез дарение през PayPal: http://www.paypal.com/paypalme/futureforKDK

Организирайте благотворително събитие!

Ако сте артист или културен мениджър може да подкрепите кампанията като организирате благотворително театрално представление, концерт, парти, изложба, прожекция, а част от приходите дарите за кампанията!

Споделете за кампанията!

 • Разкажете за кампанията на свои приятели и роднини! 
 • Изпратете имейл или споделете в социалните медии! 
 • Включете ни в своя блог, влог или подкаст, за да разкажем повече!

Благодарим ви, че участваме заедно в обживяването на КДК!

SUPPORT #FUTURE FOR KDK*

KDK – The Club of Cultural Figures

Future for KDK is a community initiative aiming to raise funds for the restoration of the building of the former Club of Cultural Figures in Veliko Tarnovo and to bring it back to life and also to preserve the public function and architectural value of the building.

VISION FOR KDK

The vision of the TAM Club and the Varna Social Teahouse is for KDK to become a modern cultural and social center, which will offer the local communities and guests of Veliko Tarnovo a place for dialogue and a diverse program of cultural events. And young people from at-risk social groups to get the opportunity for their first secure job and support through a mentoring program.

COMMUNITY DEBATE AND SUPPORT

The discussion on the future of KDK started in 2020, with the participation of representatives of institutions, non-government organizations, business and the local community (video). Dozens of artists, cultural managers and citizens have publicly expressed their support for the idea (videos #FutureFromKDK)!

Playlist with the public debate and videos in support of the campaign.

The Municipality of Veliko Tarnovo also embraced the cause and from April 2021 gave the first floor and the back yard of the building for the purposes of the initiative for a period of 5 years. Dozens of volunteers took part in actions to clean the premises.

ARCHITECTURAL PROJECT

The architects from Atelier IA also engaged in the project completely free of charge, creating an architectural project for the premises on the first floor and the back yard. The project was publicly presented and agreed with the Municipality of Veliko Tarnovo, and at each stage of the process the feedback from the community is key!

NECESSARY FUNDS

Preliminary calculations show that the repair will cost no less than BGN 50,000. This includes the cost of replacing the electrical installation, air conditioning and dealing with the problem of high levels of dampness and humidity, lighting, flooring and placing new exterior windows and doors joinery.

For the fundraising we rely on donations from citizens, support from companies and professionals!

So far the costs of the work done on the building until the beginning of July 2021, amount to BGN 2,063, and donations are BGN 1,175.

BECOME PART OF THE #FUTURE FOR KDK CAMPAIGN

If you want to join the campaign for a new life of KDK in Veliko Tarnovo, you can do it in several ways, description below.

Donate!

By organizing charity event

If you are an artist or cultural manager, you can support the campaign by organizing a charity theater performance, concert, party, exhibition, screening, and donate part of the proceeds to the campaign!

Share about the campaign!

 • Tell your friends and relatives about the campaign!
 • Send an email or share on social media!
 • Include info about it in your blog, vlog or podcast to tell more!

Thank you for participating together in the revival of KDK!

Бъди домакин на мобилната изложба „Окупираме дома ти“ за 2 седмици!

От 15 юли до 20 октомври 2021 г. 30 души във Велико Търново, Габрово и София ще имат възможност да бъдат домакини на мобилната изложба „Окупираме дома ти“. Изложбата  е резултат от едногодишната програма на ТАМ Велико Търново „От октомври до октомври“.

Желаещите да приемат изложбата в дома си, ще имат 2 седмици, в които да подредят произведенията и по този начин да влязат в ролята на куратори. В този период домакинът може да отвори своя дом за приятели или да организира специално откриване и да покани гости.

Ако сте от Велико Търново, Габрово или София, попълнете този кратък формуляр, за да заявиш желание да приемеш мобилната изложба в дома си!

Ние ще изготвим график и ще се свържем с вас по реда на записването, за да уточним подробностите по взимането и предаването на изложбата. Побързайте!

Public vs Domestic

Превръщането на домашното в публично пространство, разминаването на границите между лично и споделено, вътрешен и външен свят е основната тема, която изложбата „Окупираме дома ти“ изследва.

Тя е резултат от съвместната работа на артистите Андреа Попйорданова, Вяра Бояджиева, Петър Чиновски, Теодор Генов, Християна Йорданова, куратора Мартина Йорданова и резиденция No Point Atelier, село Баланите.

По-надолу може да разгледате произведенията на петимата артисти. Всяка една от творбите може да бъде купена на цена 70 лв., а цялата изложба е на цена 250 лв. Произведенията се вземат, след като изложбата приключи своето турне.

Организатор на инициативата е пространство за социални и културни събития ТАМ Велико Търново. Изложбата е част от едногодишната програма “ТАМ от октомври до октомври”, която се осъществява с подкрепата на Национален фонд “Култура”.

Етапи на работа

След отворена покана жури в състав Атанас Тотляков, Деница Милушева, Маргарита Доровска, Мартина Йорданова и Мирослав Живков избра петимата артисти, които да работят по проекта.

На следващия етап кураторът Мартина Йорданова посети ателието, в което всеки един от художниците работи. Срещата – на живо или онлайн, позволи куратор и артист да се опознаят и да се прекрачи границата между домашното и публичното пространство.

Последва онлайн съвместна работа между художниците, куратора и No Point Atelier, където се проведе тридневна резидентската програма. Резултатът е мобилната изложба „Окупираме дома ти!“.

Последният етап е подреждането на изложбата във Вашия дом!

Видео от резидентската програма в No Point Atelier

Кураторът Мартина Йорданова представя творбите

Теодор Генов и Андреа Попйорданова

Теодор и Андреа решиха да работят с текстил и да ушият знамена, след като привършиха с процеса на ситопечат в No Point Atelier, и по този начин символично да окупират дома Ви. Зинът, който те създадоха към знамената показва още едно измерение на концепцията на изложбата.

Научи повече за Андреа Попйорданова

Научи повече за Теодор Генов.

Вяра Бояджиева

Вяра посвещава своето изображение на ситопечат на пътуването – босите крака са здраво стъпили на земята, в позиция на стабилност, неподвижност, застопорени. А птицата е пътуването, летенето, небето, мечтите и разбира се, неизменен символ на свободата, онази която няма граници и не обитава конкретни пространства.

Научи повече за Вяра Бояджиева

Петър Чиновски

Петър взима за изходна точка на своето изображение тестът на Роршах. Според него в теста всичко е видимо, но никое значение не е очевидно. Аналогична е ситуацията и в публичната среда – всичко е достъпно, но нищо не е разкрито. На пръв поглед изглежда просто и очевидно, но изисква интерпретация, за да бъде „разкодирано“. Този процес често разкрива повече за интерпретиращия, отколкото за интерпретираното. Исторически в прилагането на теста се очаква от пациента да разкодира неразпознаваемо изображение, за да подскаже неща, които сам не би могъл да каже за себе си. Тази абстракция на мисълта по темата проличава и в създаденото от Петър изображение.

Научи повече за Петър Чиновски

Християна Йорданова

Християна ползва дома и дървото като препратки към личното и публичното. Пейката, която стои на входа на къщата или блока, но е извън тях, сякаш има за задача да свърже тези два елемента, като едновременно очертава връзката и границата между тях.

Научи повече за Християна Йорданова

Изложбата е част от едногодишната програма “ТАМ от октомври до октомври”, която се осъществява с подкрепата на Национален фонд “Култура”.

Say hello на новата ТаМ визия!

Човек и добре да живее, идва време за … нова визия! Покрай пандемията и новата динамика, предизвикателствата да продуцираме култура и изкуство (вж. ТАМ от октомври до октомври) и най-вече кампанията ни #БъдещеЗаКДК и новото начало в сградата на Клуба на културните дейци и Социалната чайна, дойде моментът да обновим и визуалния си облик.

Това нямаше да се случи, ако звездите не са бяха подредили по такъв начин, че да се срещнем с вдъхновяващия дизайнер Паул Вогенрайтър. На Паул (германец по произход, но според нас балканец по душа) толкова му допадна Велико Търново, че една седмица работно посещение доведе до преместване в нашия любим град.

И така нека да разкрием лека-полека как ще изглежда визуалната комуникация на ТаМ и Социалната чайна Велико Търново!

За визията от автора

Новата визия на ТаМ е разчупена и жива в приложението си, а поставена в организационна рамка отразява значимостта на разрастващия се и многообразен проект. Независимо дали принтирана или анимирана, тя ще се превърне в неразделна и завършваща част от идентичността ТаМ.

За Паул Вогенрайтър

Паул Вогенрайтър е графичен дизайнер от Германия, който живее и работи на различни места в Европа. Сред клиентите му са представители на изкуството и културата, както и малки бизнеси и физически лица. Фокусът му попада върху света на дигиталното и принта – книги, публикации, визуални идентичности, сайтове, движещи се образи, анимация.

След завършването на бакалавърската си степен в Свободния университет в Болзано, Италия през 2011 г. Паул съосновава студио за дизайн Hirn Faust Auge, Берлин, което функционира до 2016 г. През 2019 г. завършва магистратура по изящни изкуства със специализация в графичния дизайн и типографията в Университета по изящни изкуства в Хамбург, Германия. Освен да работи по поръчки, понякога инициира сътрудничество по международни проекти в областта на културата и изкуството. 

В момента Паул живее във Велико Търново, България, като работи за клиенти от цяла Европа. В същото време продължава да си сътрудничи с местни артисти и културни институции от Балканите.

Там представя концерт на група КАКЕ?

TAM представя

Концерт на група KAKE?

19 юни | 21:00 ч. | 10 лв.

Дойде време и за последния концерт от едногодишната програма „ТАМ от октомври до октомври“, който ще бъде записан и издаден в лимитирана серия  от грамофонни плочи!

За първи път на търновска сцена ТАМ представя група КАКЕ?

Андрю Андерсън (UK),  Мартин Пенев (BG) и Мартиан Табаков (BG) са най-новата банда със запомнящото се име КАКЕ?. Но за някои може да са по-известни като момчетата с кимоната, които Ицо Хазарта определи като една по-пънкарска версия на Blur.

Фейсбук страницата им е лаконична: групата се подвизава в света на инди, алтернативния рок и пънк и не само. Но ние сме се научили да четем между редовете, така че очаквайте тази събота да избухнем така, както само ние си знаем!

Концертът ще бъде в двора на новото ТАМ (Клуб на дейците на културата) на ул. Велчо Джамджията 16.

Започваме в 21:00 ч.

ВАЖНО! Местата са ограничени. Пишете ни на лични за резервации!

Проектът “ТАМ от октомври до октомври” се осъществява с помощта на Национален фонд “Култура”.

Там представя концерт на група trohi

TAM представя

Концерт на група trohi

16 юни | 21:00 ч. | 8 лв.

ТАМ ви кани на третия концерт от едногодишната програма „ТАМ от октомври до октомври“. Изпълненията на живо ще бъдат записани и издадени в лимитирана серия  от грамофонни плочи!

Представяме ви група trohi (Петър Пармаков и Йоана Робова).

trohi е саунд дизайн и експериментално музикално дуо от София. Те използват разнообразни техники и инструменти в своя творчески процес, едновременно дигитални и аналогови: записи на среда, синтезатори, бас и електрическа китари, процесори, акустични инструменти, фини дигитални ефекти и т.н.

Силно повлияни са от течението “Fourth World music” или идеята за това как би звучала музиката, ако се размият традиционните източни и западни граници в нея, ако произлиза от непознати и въображаеми региони.

Музиката им може да чуете тук: https://soundcloud.com/trohi

Събираме се в двора на новото ТАМ (Клуб на дейците на културата) на ул. Велчо Джамджията 16 в 21:00 ч.

ВАЖНО! Местата са ограничени. Пишете ни на лични за резервации!

Проектът “ТАМ от октомври до октомври” се осъществява с помощта на Национален фонд “Култура”.

TAM представя концерт на Основно ветрове и ДевиРа

TAM представя

Концерт на Основно ветрове и ДевиРа

12 юни | 20:00 ч. | 10 лв.

ТАМ ви кани на втория концерт от едногодишната програма „ТАМ от октомври до октомври“. Изпълненията на живо ще бъдат записани и издадени в лимитирана серия  от грамофонни плочи!

Представяме музикантите WinDoo / Основно ветрове и ДевиРа, които за първи път ще свирят във Велико Търново.

WinDoo / Основно Ветрове довяват от дълбините на сърцата живата музика, която звучи във всеки от нас: вярват в нея и така си печелят правото да се нарекат нейни приятели.

Konstantin Kuchev и Петър Йорданов – Бъни / Bunyverse music page са сърцето на проекта, а магия заедно започват да правят през 2015-та. Носят се леко по етно, уърлд, фюжън и джаз теченията, но във всеки момент са готови стремглаво да се впуснат в експерименти и да създадат нов свой стил.

Свирят на интереснозвучащите във всеки смисъл на понятието инструменти диджериду, хърди-гърди, хенгдръм, индиянситар, и други, но това не би ги направило интересни изпълнители, ако всъщност не бяха интересни хора.

Музика-живот. Песен-молитва. Песен-криле. Песен-туптящо сърце. Гласовете на сестри ДевиРа.

Двете момичета освобождават нежните нотки на духа и сърцето. Запеят ли,  отключват златната стая на живота, за да видим, чуем, потърсим и научим как да прилагаме Любовта в нейната чистота и хармония.

На 12 юни заедно с WinDoo / Основно Ветрове те ще изпълнят пространството на ТАМ с музика, вдъхновена от истината, добротата и мъдростта.

Събираме се в 20:00 ч. ТАМ (ул. Велчо Джамджията 16, Клуб на дейците на културата). Мястото на концерта е изненада, но обещаваме да е нестандартно!

ВАЖНО! Местата са ограничени. Пишете ни на лични за резервации!

Проектът “ТАМ от октомври до октомври” се осъществява с помощта на Национален фонд “Култура”.

ТАМ представя търновския автор Валентина Лапчева в последната за сезона изложба „1m2 изкуство“

Творбата „Илюминат“ на Валентина Лапчева е последното за този сезон произведение, което ще бъде показано в поредицата „1m2 изкуство“ във Велико Търново. Изложбата на ул. Иван Вазов 8 в старата столица може да бъде разгледана от 22 май до 19 юни. Организаторите на инициативата „1m2 изкуство“ са пространство за култура ТАМ и куратора Мартина Йорданова.

Авторът определя произведението си като реакция на „новата нормалност“, в която живеем. Творбата „Илюминат“ е вдъхновена от локдауните, конспиративните теории и многобройните претенции в публичното пространство за осветляване на лъжите.

Валентина Лапчевае визуален артист, който живее и твори във Велико Търново повече от 20 години. Художничката е завършила специалност „Живопис” във Факултета по изобразително изкуство при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Има участия в регионални, национални и международни събития, както и няколко самостоятелни  изложби. В периода 2000-2012 г. като член на Арт група „Дупини“ участва във всички техни изяви и проекти.

Д-р Николина Джановска от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ определя творбите на Валентина като „дълбоко проникновени“. Те „докосват първичната чувствителност на зрителя, оголват съзнанието и го правят възприемчиво за душевното, връщат ни в утробата и ни правят омиротворени, с обострени за познанието сетива.“

Изложбата е част от инициативата „1m2 изкуство“, която вече три години представя артисти от съвременната българска и международна сцена в рамките на пространство с площ 1 кв.м. Вдъхновен от концепцията за „white cube” (бял куб), проектът дава възможност на млади и утвърдени творци да покажат свои произведения в нестандартна изложбена среда.

„1m2 изкуство“ е подкрепен от програма „Визуални изкуства” към Министерство на културата.

Повече информация във фейсбук събитието: https://www.facebook.com/events/804376537171578

ТАМ представя концерт на Ropotamo CO

TAM представя

Концерт на Ropotamo CO

21 май | 19:30 ч. | 8 лв.

ТАМ ви кани на първия от четири концерта от едногодишната програма „ТАМ от октомври до октомври“. Изпълненията на живо ще бъдат записани и издадени в лимитирана серия  от грамофонни плочи!!!

И така… за първи път на великотърновска сцена представяме група Ropotamo CO!!!

Ropotomo CO е музикален колектив от местни и международни музиканти, пламенни аматьори и професионалисти, които работят в София. На сцената групата импровизира и експериментира с електроакустично звучене.

На сала на Ropotamo CO ще чуете звука на синтезатора и дръм машината, акустични вариации, перкусии, гърлено пеене, аналогови ефекти с многоезични шеги, струнни и духови инструменти. Елате и се пуснете заедно с нас по реката на амбиент, космическия фолк, дъб, психеделична племенна и игрива музика.

Чуйте уникални изпълнения на Ropotamo CO тук: https://soundcloud.com/user-582296929

Събираме се в 19:30 ч. ТАМ (ул. Велчо Джамджията 16, Клуб на дейците на културата). Мястото на концерта е изненада, но обещаваме да е нестандартно!

ВАЖНО! Местата са ограничени. Пишете ни на лични за резервации!

Проектът “ТАМ от октомври до октомври” се осъществява с помощта на Национален фонд “Култура”.

ТАМ Велико Търново дава нов живот на Клуба на дейците на културата

Пространството за културни и социални събития ТАМ се мести в сградата на Клуба на дейците на културата  (КДК) на ул. Велчо Джамджията 16 във Велико Търново. Екипът си поставя за цел да възроди КДК като събирателна точка за артисти, място за вдъхновение и обмяна на идеи. ТАМ в партньорство със Социалната чайна разработва и менторска програма за младежи от центрове за настаняване от семеен тип.

„Обвързването на социалното с културното и съхраняването на духа на това емблематично за търновци място ще превърне КДК в общностно пространство, привличащо български и международни творци.“

заявява Галин Попов, съосновател на ТАМ.

Собственик на сградата, паметник на културата от регионално значение, е Община Велико Търново. Договорът за наем е за приземния етаж и двора. Срокът му е 5 години.

„Искаме предстоящият ремонт на помещението да послужи като добър пример за възстановяване на сграда с уважение към архитектурното и историческото ѝ наследство“,

допълва Попов.

За целта екипът на ТАМ се обръща към архитектите от AIA ателие, които са работили по различни интердисциплинарни проекти в Берлин и Лондон. Предстои публичното представяне на проектните визуализации. Стойността на планирания ремонт възлиза на над 50 000 лв., а за набирането на сумата ще се разчита на дарения, както и на привличане на партньори, спонсори и доброволци, които да се включат в ремонтните дейности.

През януари 2020 г. ТАМ за първи път се обръща към Община Велико Търново с предложение за партньорство за възстановяване на културните функции на КДК. Миналото лято в двора се проведе кино на открито, което беше посрещнато с ентусиазъм от търновци. В публичен онлайн дебат с участие на бизнеса и институциите през ноември, ТАМ и Социалната чайна представиха визия за бъдещето на КДК, която получи широка обществена подкрепа от артисти и граждани.

Сградата, която от години е неизползваема, е построена от Хаджи Павли Хаджиниколов. В нея до 1993 г. се помещава Клубът на дейците на културата, който играе важна роля в развитието на културния живот на Велико Търново през втората половина на XX век. През КДК минават имена като Габриел Гарсия Маркес, Йордан Радичков, Дора Габе, Любомир Левчев, Антон Дончев, артисти от Народния театър Иван Вазов и още. Тук е било и последното четене на Емилиян Станев.

ТАМ отваря врати през 2012 като независимо пространство за културни и социални събития. ТАМ представя съвременна градска култура, нови артистични форми, практики, насърчаващи активното гражданско участие в културния и социален живот на града, алтернативни образователни модели. Само през 2019 г. са реализирани 194 събития, представящи изгряващи и вече доказани български артисти. ТАМ си партнира с множество български и международни институции.

Чайната във Варна е пространство за чай и билкови напитки, събития, работилници, но най-вече е първо работно място на младежи, израснали в социални домове. Целта на мястото е да подкрепи млади хора от проблемна социална и/или семейна среда, като им създаде възможност за независим начин на живот и им даде инструментите да се изградят в личностно и професионално отношение. Създадена в партньорство с Община Варна и Областна администрация Варна, Чайната  вече 5 години се помещава в 3-етажна сграда паметник на културата в сърцето на Варна.