Отворена покана за артисти #БъдещеЗаКДК

For English scroll below

Артистична програма #БъдещеЗаКДК

Отворена покана за артисти от област Велико Търново за творческа работа с архива на КДК.

Краен срок: 20.05.2022 г.

Пространство за култура и социални инициативи ТаМ отправя покана към артисти от обл. Велико Търново на възраст до 30 год., работещи в сферата на визуалните и приложни изкуства.

Поканата е за създаване на произведения, обвързани с архива на бившия Клуб на дейците на културата (КДК) във Велико Търново. Желанието ни е да стимулираме интердисциплинарни проекти, които да спомогнат за социализирането на архива чрез осъществяване на връзка между публика и историите от архива. Избраните артисти ще работят от юни до октомври с куратора Мартина Йорданова, която ще координира и насърчава съвместната и индивидуалната работа на участниците. Произведенията ще бъдат представени на обща изложба през ноември.

Aртистичната програма #БъдещеЗаКДК включва още творци, работещи в областта на визуалните изкуства, съвременния танц и театър. Художниците Невена Екимова, Димитър Солаков, Радостин Седевчев, хореографите Коста Каракашян и Стефани Ханджийска, театралните режисьори Ани Васева и Гергана Димитрова ще работят паралелно по създаването на своите творби, а програмата дава възможност за обмяна на опит.

За да кандидатствате, изпратете кратко портфолио, биография и мотивационно писмо до 1 стр. А4, в което споделяте защо искате да участвате и вашия подход за работа с темата и архивните материали.

Жури в състав Мартина Йорданова (куратор), Ларс Нордби (културен оператор, художник) и Радостин Седевчев (художник) ще изберат трима от вас за участие в програмата. Всеки ще получи хонорар от 600 лв и подкрепа за продукциони разходи

Очакваме вашите мотивирани предложения до 20.05.2022 г. на имейл: tam.vtevents@gmail.com с тема: Артистична програма #БъдещеЗаКДК

***За проучването #БъдещеЗаКДК

Сградата на ул. Велчо Джамджията 16 или новият дом на клуб ТаМ има богата история и важна културна функция за В. Търново. От 1967 г. до 1993 г. сградата е Клуб на дейците на културата, а изследователите д-р Зорница Драганова и арх. Веселин Алексиев събират спомени, градски легенди и култови моменти от миналото на КДК в дигитален архив. Проучването и програмата „Бъдеще за КДК“ са реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Повече за инициативата #БъдещеЗаКДК тук и тук.

***За ТаМ

ТаМ отваря през 2012 като независимо пространство за културни и социални събития във В. Търново. Клубът представя съвременна градска култура и нови артистични форми и насърчава гражданското участие в културния и социален живот. (www.tamvt.com)


Artistic program #БъдещеЗаКДК (Future for KDK)

Open call for artsists from Veliko Tarnovo area to work with the KDK archive.

Deadline: 20.05.2022

TaM space for culture and social initiatives opens a call for artists under 30 years old from Veliko Tarnovo area who work in the field of visual and applied arts.

The chosen artists will create works inspired from the archive of the ex Club of Cultural Figures (KDK in Bulgarian) in Veliko Tarnovo. Our wish is to stimulate interdisciplinary projects that facilitate socializing of the archive through linking audiences and stories from the archive. The artists will work from June to October with the curator Martina Yordanova. She will be coordinating and encouraging individual and common work of the participants. The art works will be presented in a common exhibition in November.

The Artistic program #БъдещеЗаКДК includes artists working in the field of visual arts, contemporary dance and theatre. The artists Nevena Ekimova, Dimitar Solakov, and Radostin Sedefchev, the choreographs Kosta Karakashyan and Stefani Handzhiyska, theatre directors Ani Vaseva and Gergana Dimitrova will work on their art works too. The progam provides opportunities for exchanging ideas and sharing experience.

To apply send us a shrot portfolio, CV, and motivation letter up to 1 A4 page to share why you want to participate and what’s your approach to the topic and the archive materials.

The jury – Martina Yordanova (curator), Lars Nordby (cultural operator, artist) and Radostin Sedefchev (artist), will chose three artists to join the program. Everyone will receive an author’s payment of 600 BGN and support with the production costs.

Send us your motivated proposals until May 20th, 2022 to tam.vtevents@gmail.com with Subject: Artistic program #БъдещеЗаКДК.

*** About the #БъдещеЗаКДК research
The building on 16 Velcho Dzhamdzhiyata Str. or the new home of TaM has a rich history and an important cultural function for Veliko Tarnovo. From 1967 until 1993 the building was a Club of Cultural Figures (КДК). The researchers Zornitsa Draganova, PhD and Vesselin Alexiev, architect collect memories, urban legends and cult moments from the KDK past in a digital archive. The research and artistic programa #БъдещеЗаКДК are supported financially by the National Fund „Culture“.

More about the #БъдещеЗаКДК initiative – here an here.

***About TaM
TaM opens in 2012 as an independent space for cultural and social events in Veliko Tarnovo. The club presents contemporary culture and new artistic forms, encourages active participation in cultural and social live.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s