Отворена покана за артисти #БъдещеЗаКДК

For English scroll below

Артистична програма #БъдещеЗаКДК

Отворена покана за артисти от област Велико Търново за творческа работа с архива на КДК.

Краен срок: 20.05.2022 г.

Пространство за култура и социални инициативи ТаМ отправя покана към артисти от обл. Велико Търново на възраст до 30 год., работещи в сферата на визуалните и приложни изкуства.

Поканата е за създаване на произведения, обвързани с архива на бившия Клуб на дейците на културата (КДК) във Велико Търново. Желанието ни е да стимулираме интердисциплинарни проекти, които да спомогнат за социализирането на архива чрез осъществяване на връзка между публика и историите от архива. Избраните артисти ще работят от юни до октомври с куратора Мартина Йорданова, която ще координира и насърчава съвместната и индивидуалната работа на участниците. Произведенията ще бъдат представени на обща изложба през ноември.

Aртистичната програма #БъдещеЗаКДК включва още творци, работещи в областта на визуалните изкуства, съвременния танц и театър. Художниците Невена Екимова, Димитър Солаков, Радостин Седевчев, хореографите Коста Каракашян и Стефани Ханджийска, театралните режисьори Ани Васева и Гергана Димитрова ще работят паралелно по създаването на своите творби, а програмата дава възможност за обмяна на опит.

За да кандидатствате, изпратете кратко портфолио, биография и мотивационно писмо до 1 стр. А4, в което споделяте защо искате да участвате и вашия подход за работа с темата и архивните материали.

Жури в състав Мартина Йорданова (куратор), Ларс Нордби (културен оператор, художник) и Радостин Седевчев (художник) ще изберат трима от вас за участие в програмата. Всеки ще получи хонорар от 600 лв и подкрепа за продукциони разходи

Очакваме вашите мотивирани предложения до 20.05.2022 г. на имейл: tam.vtevents@gmail.com с тема: Артистична програма #БъдещеЗаКДК

***За проучването #БъдещеЗаКДК

Сградата на ул. Велчо Джамджията 16 или новият дом на клуб ТаМ има богата история и важна културна функция за В. Търново. От 1967 г. до 1993 г. сградата е Клуб на дейците на културата, а изследователите д-р Зорница Драганова и арх. Веселин Алексиев събират спомени, градски легенди и култови моменти от миналото на КДК в дигитален архив. Проучването и програмата „Бъдеще за КДК“ са реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Повече за инициативата #БъдещеЗаКДК тук и тук.

***За ТаМ

ТаМ отваря през 2012 като независимо пространство за културни и социални събития във В. Търново. Клубът представя съвременна градска култура и нови артистични форми и насърчава гражданското участие в културния и социален живот. (www.tamvt.com)


Artistic program #БъдещеЗаКДК (Future for KDK)

Open call for artsists from Veliko Tarnovo area to work with the KDK archive.

Deadline: 20.05.2022

TaM space for culture and social initiatives opens a call for artists under 30 years old from Veliko Tarnovo area who work in the field of visual and applied arts.

The chosen artists will create works inspired from the archive of the ex Club of Cultural Figures (KDK in Bulgarian) in Veliko Tarnovo. Our wish is to stimulate interdisciplinary projects that facilitate socializing of the archive through linking audiences and stories from the archive. The artists will work from June to October with the curator Martina Yordanova. She will be coordinating and encouraging individual and common work of the participants. The art works will be presented in a common exhibition in November.

The Artistic program #БъдещеЗаКДК includes artists working in the field of visual arts, contemporary dance and theatre. The artists Nevena Ekimova, Dimitar Solakov, and Radostin Sedefchev, the choreographs Kosta Karakashyan and Stefani Handzhiyska, theatre directors Ani Vaseva and Gergana Dimitrova will work on their art works too. The progam provides opportunities for exchanging ideas and sharing experience.

To apply send us a shrot portfolio, CV, and motivation letter up to 1 A4 page to share why you want to participate and what’s your approach to the topic and the archive materials.

The jury – Martina Yordanova (curator), Lars Nordby (cultural operator, artist) and Radostin Sedefchev (artist), will chose three artists to join the program. Everyone will receive an author’s payment of 600 BGN and support with the production costs.

Send us your motivated proposals until May 20th, 2022 to tam.vtevents@gmail.com with Subject: Artistic program #БъдещеЗаКДК.

*** About the #БъдещеЗаКДК research
The building on 16 Velcho Dzhamdzhiyata Str. or the new home of TaM has a rich history and an important cultural function for Veliko Tarnovo. From 1967 until 1993 the building was a Club of Cultural Figures (КДК). The researchers Zornitsa Draganova, PhD and Vesselin Alexiev, architect collect memories, urban legends and cult moments from the KDK past in a digital archive. The research and artistic programa #БъдещеЗаКДК are supported financially by the National Fund „Culture“.

More about the #БъдещеЗаКДК initiative – here an here.

***About TaM
TaM opens in 2012 as an independent space for cultural and social events in Veliko Tarnovo. The club presents contemporary culture and new artistic forms, encourages active participation in cultural and social live.

#FutureForKDK – How is the renovation work going?

At the end of 2021 we would have liked to say that the renovation of the building of KDK – the Club of Cultural Figures has been completed, the bar is open and we organize our favorite discussions, film screenings, exhibitions, parties. However the reality is that we still have a lot of work to do!

The great news is that together we did a great job and we are getting ahead each passing day to reach the cherished moment of official ribbon cutting and champagne pouring! This is happening thanks to all of us who believe in the community initiative Future for KDK in giving time, money and energy to achieve a common goal! We are grateful to be part of this beautiful process!

Now let us tell you what we have achieved so far.

Donations collected from the #FutureForKDK campaign

BGN 18,373.70 was raised since the start of the donation campaign on July 12th until December 20th, 2021.

More than half (BGN 9,668.30) has been received as regular donations our Patreon page! The rest are donated by bank transfer, Pay Pal or during events in support of the cause.

A total of 86 people choseto support us through Patreon, PayPal or by bank transfer, and the number of people involved in events supporting the cause exceeds 200! Here’s how you can help:

Renovation costs

BGN 13,796.12 is the amount spent until December 20th, 2021 in the renovation of the building of KDK – the Club of Cultural Figures.

And here are some details – lighting and electricity (BGN 2,438.87), plumbing  (BGN 662.11), construction and instalments (BGN 2,071.33), clearing works and removal of trash (BGN 577.22), construction materials (BGN 577.43), iron door and window frames (BGN 5,869.20), repair works of the building’s  roof (BGN 1,600).

What have we repaired so far?

We started clearing and disposing of trash in May of 2021. Dozens of volunteers took part in the activities.

We went on with removing the plaster off the walls and ceilings to uncover the underlying bricks. And under a dirty and moldy red carpet we found beautiful marble tiles.

The plumbing and electrical works have started. We installed the lights in the entry hall.

A good-hearted guy and a professional named Milen Djanovski voluntarily helped the cause and gratuitously repaired the stairs on Velcho Dzhamdzhiyata Str and replaced some of the gutters. We carried out repairment of the roof of the building. The main goal was stopping the leaks.

The making of door and window frames made of iron began, and the spot of the future restroom was cleared out.

All renovation works are part of a design project done free of charge by the architectural studio Atelier AI as part of the #FutureForKDK Campaign.

The construction works can’t stop us!

While the repair works are going on, the KDK back yard served as a place for numerous events since May. We got together to watch shorts and documentary films, open air exhibitions, soundscaping and music making. We talked about design, community art and culture, and there was also a puppet show and a Halloween party for the children! We read new fiction literature, collected the stories of the neighborhood and read “living books”.

In the meantime, we acquired a striking and new visual identity. It is the work of the talented designer Paul Voggenreiter, who got so inspired by the atmosphere in Tarnovo that he chose to stay and work in the city.

TAM from October till October

With the support of the National Fund “Culture” we achieved a long-standing dream of producing contemporary cultural production, made in Veliko Tarnovo.

5 young artists created a joint exhibition with the help of curator Martina Yordanova during a creative residency at No Point Atelier. The mobile exhibition „Occupying Your Home“ was exhibited in the homes of 30 people in Veliko Tarnovo, Gabrovo and Sofia. „Occupying Your Home“ Artworks by Andrea Popyordanova, Vyara Boyadzhieva, Petar Chinovski, Todor Genov or Hristiana Yordanova can be purchased.

The neighborhood of Varusha South housed four concerts total involving the bands Ropotamo CO, Osnovno Vetrove and DeviRa, trohi and KAKE? And we released vinyl recordings of the live performances thanks to the Pressure Mastering studio in the village of Stefan Stambolovo. Check out how to get a vinyl.

Varusha South is the location of another significant work of art, created by the Vox Populi Documentary Theater Studio. Value-added tourist tour or theater tour along the streets of Tarnovo’s Old Town – this is TAM TOUR Varusha South. It is a showcase that collects and tells the stories of houses and people in the neighborhood.

What’s to come?

We go on with the repair works in KDK and in the year 2022. Besides the material side of the building, we will also take a look at its history, in discovering and telling stories of the past of people of Tarnovo connected with KDK, and examining its architectural significance and functions. In other words, we will create a KDK archive, which will serve as an inspiration for the artistic works of ten new or established artists. Stay tuned for our new web page, which will bear the new TAM identity.

All of this will happen with the support of the National Fund „Culture“, and with their help again the KDK building will see new air conditioning and sound system.

We are very excited about what is to come and we can’t wait!

The TaM team wishes you happy and peaceful winter holidays!

SUPPORT #FUTURE FOR KDK*

KDK – The Club of Cultural Figures

Future for KDK is a community initiative aiming to raise funds for the restoration and revitalization of the building of the former Club of Cultural Figures in Veliko Tarnovo and to bring it back to life and also to preserve the public function and architectural value of the building.

VISION FOR KDK

The vision of the TAM Club and the Varna Social Teahouse is for KDK to become a modern cultural and social center, which will offer the local communities and guests of Veliko Tarnovo a place for dialogue and a diverse program of cultural events. And young people from at-risk social groups to get the opportunity for their first secure job and support through a mentoring program.

COMMUNITY DEBATE AND SUPPORT

The discussion on the future of KDK started in 2020, with the participation of representatives of institutions, non-government organizations, business and the local community (video). Dozens of artists, cultural managers and citizens have publicly expressed their support for the idea (videos #FutureFromKDK)!

Playlist with the public debate and videos in support of the campaign.

The Municipality of Veliko Tarnovo recognized the cause and in April 2021 decided to lend the first floor and the backyard for a period of 5 years for the purposes of the initiative. Dozens of volunteers took part in cleaning the premises.

ARCHITECTURAL PROJECT

The architects from Atelier IA got involved in the project completely free of charge, in creating an architectural project for the premises on the first floor and the back yard. The project was publicly presented and was given the green light from the Municipality of Veliko Tarnovo. The feedback from the community at every step of the process is important!

THE FUNDS NEEDED

Preliminary calculations show that the repair will cost no less than BGN 50,000. This includes the cost of replacing the electrical installation, air conditioning and dealing with the damp issues, electrical installation, lights, change of flooring and window and door frames.

We rely on donations from citizens and companies to raise the money and on the work of specialists!

As of beginning of July 2021, the costs of cleaning the building amount to BGN 2,063, and donations are BGN 1,125.

BECOME PART OF THE #FUTURE FOR KDK CAMPAIGN

If you want to join the campaign for a new life of KDK in Veliko Tarnovo, you can do it in several ways, description below.

By organizing charity event

If you are an artist or cultural manager, you can support the campaign by organizing a charity theater performance, concert, party, exhibition, screening, and donate part of the proceeds to the campaign!

Share about the campaign!

  • Tell your friends and relatives about the campaign!
  • Send an email or share on social media!
  • Feature us in your blog, vlog or podcast!

Thank you for participating with us in restoring KDK!