Слушане на невидимото: работилница по импровизация и акустична екология

Listening to the unseen: workshop on improvisation and acoustic ecology

Работилница по импровизация и акустична екология | Люси Пахова

TaM | ул. Велчо Джамджията 16

6-7.11.2021 г.

Ограничени места! Моля запазете си място, като ни пишете на страницата във фейсбук.

Публичната представяне на проекта на Луси Пахова на 7 ноември от 19:30 ч. е отворено събитие при спазване на ограничетелните мерки.

Workshop on improvisation and acoustic ecology | Lucie Páchová

TaM | 16 Velcho Dzhamdzhiyata Str.

6-7.11.2021

Limited places! Please reserve your spot by writing to our Facebook page.

Lucie Páchová’s public presentation of her project on November, 7th at 19:30 is an open event following the COVID-19 restrictions.


Как можем да взаимодействаме с нашата среда чрез слушане? Как нашето слушане може да ни насочи към звукови действия и връзки? Как да насочим вниманието си към звука?

На този семинар ще изследваме различни подходи към слуха, за да развием нашата чувствителност към себе си, към другите, както и към околните

Чрез практикуване на активно слушане и акустична екология постепенно ще се фокусираме върху звуковото взаимодействие и импровизацията в групата.

Ще преминем през прости направлявани импровизации и мигновени упражнения за композиция, използвайки глас, намерени предмети или инструменти, за да изградим ансамбъл от звук в общността

Важен аспект е споделянето, обсъждането и създаването на безопасно пространство, където всички гласове се чуват.

How can we interact with our environment through listening? How can our listening guide us to sonic action and connections? How do we shift attention to sound?

At this workshop we will explore different approaches to hearing in order to develop our sensitivity to ourselves, to the others as well as to the surrounding

Trough practice of active listening and acoustic ecology we will gradually focus on sound interaction and improvisation in the group.

We will go through simple guided improvisation and instant composition exercises using voice, found objects or instruments to build a community sound ensemble

Important aspect is to share, discuss and create a safe space where all voices are heard.


За кого?

Работилницата е отворена за всички – музиканти, ентусиасти, вокалисти, визуални артисти или изпълнители са добре дошли, както и IT, студенти, майки, лели или дядовци.

Не се изискват специални умения! Всички участници са добре дошли да се присъединят към публичната презентация в TAM в неделя вечер.

Работилницата е вдъхновена от практиката на дълбоко слушане, разработена от американската композиторка Полин Оливерос и идеи от акустичната екология на RMSchafer, както и импровизирани музикални подходи на музиканти като Франц Хаутцингер, Клейтън Томас, Сайджиро Мураяма, Бъч Морис, Шели Хърч, Фил Минтън или Андреа Нойман.

Език: английски, български

For whom?

The workshop is open to everybody- musicians, enthusiasts,  vocalists, visual artists or performers are welcome as well as ITs, students, mums, aunties or grandfathers.

No special skills are required!  All participants are welcome to join the public presentation at TAM on Sunday evening.

The workshop is inspired by practice of deep listening developed by American composer Pauline Oliveros and ideas from acoustic ecology of R.M.Schafer as well as improvised music approaches of musicians like Franz Hautzinger, Clayton Thomas, Saijiro Murayama, Butch Morris, Shelly Hirch, Phil Minton or Andrea Neumann.

Language: English, Bulgarian


Програма

6.11.21 – събота

10.30-13.00 Аудиоразходка в града, упражнения за слушане в публичното пространство

14.00-17.30 Въведение в импровизацията в група

7.11.21 – неделя

10.30-13.00 От слушане на звуци до издаване на звуци

14.00- 16.00 Изграждане на импровизационен ансамбъл

19.30 Публично представяне в TAM

Program

6.11.21 – Saturday

10.30-13.00 Audiowalk in the city, listening exercises in public space

14.00-17.30 Introduction to improvisation in group

7.11.21 – Sunday   

10.30-13.00 From listening sounds to making sounds

14.00- 16.00 Ensemble improvisation build-up

19.30 Public presentation at TAM


За Люси Пахова

Lucie Páchová е чешка композиторка, звуков артист, импровизатор и певица, работеща със звук в различни контексти. Тя е член на редица музикални проекти (Talaqpo, Arará, Love_me, Prague Improvisation Orchestra, Dunami ens.), прави самостоятелни звукови изпълнения, както и си сътрудничи с танцьори, режисьори, визуални артисти, театри. Тя завършва докторантура. в областта на писането на музикална композиция на тема проведена импровизация.

Тя е пътувала и е направила музикални резиденции в различни краища на Европа, Индия, САЩ и Източна Африка. След участие в множество семинари по импровизация, дълбоко слушане, вокал и композиция, тя започва да проектира свой собствен подход за водене на общностни работилници. Опитвайки се да подкрепи развиващата се общност за импровизирана музика в Източна Европа, тя организира редовни изследователски третирания за слушане и импровизация в селата Пиковице (Чехия) и Златно (Словакия). Този октомври и ноември тя прави резиденция в селските райони около Велико Търново, като записва звуци в полу-изоставени села.

About Lucie Páchová

Lucie Páchová is a Czech composer, soundartist, improviser and singer working with sound in different contexts. She is a member of a number of music projects (Talaqpo, Arará, Love_me, Prague Improvisation Orchestra, Dunami ens.), doing solo sound performances as well as collaborating with dancers, film-makers, visual artists, theatres. She is completing her PhD. in the field of music composition writing on the topic of conducted improvisation.

She has travelled and done music residencies around various corners of Europe, India, USA and Eastern Africa. After participating at numerous workshops on improvisation, deep listening, vocals and composition she started designing her own approach to lead community workshops. Trying to support the developing improvised music community in Eastern Europe she organizes regular research treatments on listening and improvisation in the villages Pikovice (CZ) and Zlatno (Slovakia). This October/November she is doing a residency in rural areas around Veliko Tarnovo recording sounds in half-abandoned villages.