The Black Swells Live at TAM

41822523_1957069254353551_1470397661696753664_n.jpg

Петък, 19 октомври 2018 г. от 22:00 ч. до 3:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

The Black Swells ще свирят за първи път във Велико Търново – на 19 октомври, TAM.

The Black Swells са създадени през 2014 г. в София, а в музиката има оттенъци от психиделията, нойз-рока и пост-пънка. Те вече имат два проекта зад гърба си – Dead Lovers Club EР (2015) и албума Quiet Life (2017). Свирили са с групи като A Place to Bury Strangers и The Shivas, както и в Турция, Гърция, Македония и Румъния. Част от членовете присъстват и в други обещаващи групи като Doesn’t Frogs и Van Cock.

* Събитието се случва с подкрепата на Фондация “Америка за България” чрез Програмата “ИЗКУСТВО В ДВИЖЕНИЕ”, администрирана от Фондация “Арт Офис”.

Вход: 5 лв.

Advertisements

TAM MAP – Къде свършва архитектурата и започва реалността?

43061485_1712986585478305_4976945645190381568_n

Неделя, 14 октомври 2018 г. от 10:00 ч. до 12:30 ч.

Към фейсбук събитието >>

TAM MAP – Къде свършва архитектурата и започва реалността?
10:00 / ТАМ

For English scroll down.

Има теми, които са важи за обсъждане, когато водим разговор за архитектурно-историческото наследство, а именно неговото осмисляне в контекста на настоящето и функциите му отговарящи на нуждите на съвременния човек.

Ако утрото е по-мъдро от вечерта, а денят се познава от сутринта, обща закуска би била добър повод за среща и споделяне на позитивни мнения.

Всички оптимисти са добре дошли на масата!

///////////////////////////////////////////////////////////////

TAM MAP: Where is it that architecture ends and reality begins?
10:00AM / TAM

There are topics that need to be discussed when we’re talking about architectural heritage, especially while placing it into the context of the present and the ways it might meet the needs of the present-day people.
If the morning is wiser than the evening and you can tell what a day will be like by the way the morning goes, a shared breakfast would be a good reason to meet up and share positive opinions on the topic.

All optimists are welcome to the table!

ТАМ MAP – Лекция на Андреа – Даниела Мачидон (Румъния)

43055754_1712926472150983_9107047451847557120_n

Събота, 13 октомври 2018 г. от 19:00 ч. до 21:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

TAM MAP – Лекция на Андреа – Даниела Мачидон (Румъния)
19:00 / TAM / (лекцията е на английски език)

For English scroll down.

Андреа – Даниела Мачидон се старае да бъде отговорен гражданин на света, архитект, треньор, планински водач, фотограф… Нейната любов към запазване на културното наследство и работа с естествени материали се заражда и развива около участията ѝ в няколко различни работилници в Румъния и чужбина.

Като част от фондацията “Про Патримонио” тя се изправя пред предизвикателството да пригоди културното наследство към нуждите на съвремието и да създаде креативни стратегии, които да са едновременно местни и по-широкообхватни. Ръководи проекта Honest Goods – първи опит на фондацията в брандирането на културното наследство, посредством колекция от предмети, вдъхновени от архитектурни забележителности и културния пейзаж около тях, координиране на програми по архитектурно наследство за деца, изложби, културни събития и участие в архитектурни намеси. Образователния аспект заема голяма част от нейното време чрез различни упражнения по практическа архитектура в екипа на De-a Architectura, практични програми в екипа на Eernatico, както и природни излети с екипа на Himalaya Travel. Открила е и е почувствала близки различни места в Азия, Африка, Европа и Америка чрез фотографията и е представяла нейни лични и колективни изложби чрез различни екстремни спортове, предимно в планините, и чрез смислени и провокативни доброволчески дейности.

Фондацията “Про Патримонио” е международна неправителствена организация с нестопанска цел с клонове в Букурещ, Румъния, Великобритания и Франция. Датира от 2000-та година и има редица изпълняващи се проекти с главна цел запазване, спасяване и презареждане по отношение на културното наследство, специално в архитектурата. Действията й се фокусират върху осезаеми проекти, предназначени да запазят и оздравят архитектурни образци със стойност, а също така да привлекат вниманието на общностите към тяхната идентичност, памет и унаследени културни черти. Фондацията “Про Патримонио” подкрепя идеята, че всеки гражданин носи отговорност за наследството и че то е елемент, формиращ социалния облик. Фондацията има няколко програми от национална и международна значимост: 60 дървени църкви, подкрепени от “Еуропа Ностра” и Фонда за световни паметници; къщата на Георге Енеску в Молдова; полагат се опити, измежду всичко останало, да се създаде мрежа от центрове за занаяти в близост до архитектурните паметници (традиционния център на занаятите в Тибанещи, област Яш) и др. Понастоящем “Про Патримонио” с огромната помощ от над 100 доброволци координира редица проекти около няколко архитектурни паметници с историческа стойност с идеята да бъдат спасени и гражданите да бъдат информирани за важността на културното наследство.

http://propatrimonio.org/

В рамките на събитието ще бъдат представени дизайнерски обекти, произведени по време на едноседмичната резиденция на Андреа-Даниела Мачидон във Велико Търново.

Събитието е част от проекта 3 Doors, 3 Countries, стартирал в рамките на Management Academy 2017 в София, Букурещ и Солун, и е финансиран от проектния фонд на Академията

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Andreea-Daniela Machidon: I try to be a responsible citizen of the world, an architect, a trainer, a mountain guide and sometimes a photographer . My love for protecting cultural heritage and working with healthy materials sprung and grew from attending various building, restoration and documentation workshop – building sites in Romania and abroad (Roșia Montană, Mincu House/Bucharest, Țibanesti, Bunești, The Strawbale Dome/Slovakia etc.)

In the Pro Patrimonio Foundation I am challenged to adapt the patrimony subject to contemporary needs and develop creative strategies with both local and external impact. I manage the Honest Goods project – the foundation’s first attempt to create a patrimony brand through a collection of objects inspired by built architectural landmarks and the cultural landscapes around them – coordinate children heritage programs, exhibitions, cultural events and take part in architecture interventions.

The educational aspect occupies an important part of my time through different kind of practical architectural exercices in the „De-a Arhitectura” team, hands-on programs in the „Eematico” team and out-door activities in the „Himalaya Travel” team.
I grew close and discovered different places (Asia,Africa, Europe and America) through photography, having personal and collective exhibitions, through different extreme sports, mostly related to the mountains, and through meaningful and provocative volunteering actions.

Pro Patrimonio Foundation is an international non-profit non-governmental organization with branches in Romania (Bucharest), Great Britain and France. The foundation dates from the year 2000 and has a series of on-going projects whose main mission is the conservation, rescue and reactivation of cultural heritage, especially in architecture. The actions focus on palpable projects meant to protect and rehabilitate heritage and on involving and raising awareness in communities regarding their own identity, memory and inherited cultural values. Pro Patrimonio Foundation supports the idea that each citizen is responsible for heritage and that the latter represents an element that shapes social identity. In the view of the Foundation, tradition is not a set of inflexible values, it teaches us to learn about the identity and culture that has shaped us, still models us today and encourages critical thinking adapted in a balanced and practical way to contemporary life.

The Foundation has several programs of national and international importance: 60 Wooden Churches supported by Europa Nostra and World Monuments Fund; George Enescu House in Moldova; the foundation tries, among other things, to create a network of centers for crafts in the proximity of the monuments (the Traditional Crafts Center in Ţibăneşti, Iaşi County, developed in relation to P.P. Carp mansion), etc.

The tangible heritage in Romania is in a distressing state and its protection and preservation are imperative. At present, with the overwhelming help of more than 100 volunteers, especially young people, Pro Patrimonio runs a series of projects around several historic architectural monuments designed to save heritage, educate and raise awareness among citizens with respect to the importance of cultural heritage.

http://propatrimonio.org/

The event is part of the 3 Doors, 3 Countries project, which originated within Management Academy 2017 in Sofia, Bucharest and Thessaloniki, and is financed by the project fund of the Academy

TAM MAP – пешеходен тур

43061485_1712986585478305_4976945645190381568_n

Събота, 13 октомври 2018 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

TAM MAP – Пешеходен тур
10:00 / сборен пункт: Паметника на обесените / водещ: Ники Карагьозов

Първият маршрут от ТАМ MAP ще те отведе до 9 от 16-те обекта, построени в периода 1836 – 1872 година от Уста Кольо Фичето във Велико Търново. Това са обектите, които са запазили духа на Майстора и красотата на автентичният му стил, превърнал го в най-яркия архитект на българското Възраждане. Никола Фичев е роден в Дряново на 20 декември 1800г. На 10 години започва да учи при местни дюлгери, да чиракува и пътува. На 30 години се премества във Велико Търново, след още шест първата църква, над която работи в града – „Св. Никола“, е факт. Следват още 4 църкви, 2 джамии, 2 хана, фабрика, частни постройки и участие в цялостния градоустройствен план. С времето по-голяма част от тях са безвъзвратно изгубени.

По маршрута се усеща европейското бароково влияние в сградата на „Хан Хаджи Николи“ – постройка от късния период на Майстора, изградена с открита сводова галерия, обеми и фронтони; автентичността и новаторството в строителната му мисъл в т.нар. „Фичевска фронтова линия“ в църквите „Св. Св. Константин и Елена“ и „Св. Кирил и Методий“; уникалният му художествено-пластичен стил в интериора на църквата „Св. Никола“, архитектурната му точност при Къщата с маймунката, строена при силна денивелация, мащабност в Конака. Виждат се все още запазените красиви орнаментирани каменни колони и основите на църквата „Св. Спас“, силно засегната от опустошителното земетресение през 1913, разрушило голяма част от сградите в града. В маршрута е включен и ансамбълът къщи, помещавали бившите Руско, Френско и Австрийско Консулства, както и Сарафкината къща, за които има спорни мнения дали са построени лично от Майстора, но във всеки случай са безспорен пример за неговата школа.

Приятна разходка!

Събитието е част от проекта 3 Doors, 3 Countries, стартирал в рамките на Management Academy 2017 в София, Букурещ и Солун, и е финансиран от проектния фонд на Академията.

TАМ МАP – Представяне на картата

43055754_1712926472150983_9107047451847557120_n

Петък, 12 октомври 2018 г. от 19:00 ч. до 21:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

ТАМ Картата събира полезна информация за интересни места във Велико Търново. Във времето, картата ще бъде разширявана с допълнителни тематични маршрути фокусиращи върху исторически периоди, части и конкретни места от града.

В рамките на събитието ще разкажем за идеята и процеса по изготвяне на картата. Разговорът ще даде възможност за препоръки към екипа и включване на нови ентусиасти в бъдещото развитието на инициативата.

Екип:
Наталия Георгиева
Гергана Георгиева
Ники Карагьозов
Галин Попов

Събитието е част от проекта 3 Doors, 3 Countries, стартирал в рамките на Management Academy 2017 в София, Букурещ и Солун, и е финансиран от проектния фонд на Академията

Среща и разговор с Бьорн Кулик и Йорг Глешер

42987726_1711502582293372_280035548486172672_n

Петък, 5 октомври 2018 г. от 20:00 ч. до 23:00 ч.

Към фейсбук събитието >>

АВСТРИЙСКА БИБЛИОТЕКА и Катедра „Германистика и нидерландистика“ при Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ ви канят на среща и разговор с творците Бьорн Кулик (“Езикът на Гибралтар”, стихове; Берлин/Мюнхен: Ханзер, 2016) и Йорг Глешер (“Ехоземя”, Фотографии; прожекция и дискусия)

///////

Събитието е част от програмата на ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ РУСЕ 2018, който се организира ежегодно от Международно дружество „Елиас Канети“. Тази година фестивалът е под наслов „ДЪХЪТ НА ЕВРОПА“ и се провежда от 3. до 7.10.2018. Верен на кредото си за събиране и поощряване на различията, литературният фестивал посреща писатели, художници, преводачи, фотографи, учени и музиканти от Австрия, България, Германия, Испания, Италия, Полша, Чехия и Унгария, които ще четат стихове и проза, ще донесат картини, снимки и инсталации, ще разговарят, ще музицират и импровизират, ще обсъждат заедно с публиката в Русе, София и Търново горещи точки и проблематики в Европа.

Бьорн Кулик е германски поет, който публикува няколко отделни стихосбирки и проза в множество антологии и литературни списания. От 1996 до 1999 г. той организира с съвместно с немскоезичния поет, публицист и издател Хел1 литературни четения под наслов Schwarzleserey (Черен читателски пазар). Между 2002 и 2006 г. е редактор на берлинския вестник за проза и лирика lauter niemand (чисто и просто никой). Заедно с Том Шулц издава edition minotaurus. Той е един от издателите на антологии за съвременна немскоезична лирика. Между 2006 и 2009 г. Кулик ръководи работилницата за поезия open poems в Берлин. Член е на германския ПЕН-клуб. Публикувал е 14 собствени книги, от които ще представим четири.

Йорг Глешер е германски фотограф, който завършва Университета по графика и художествено оформление на книги с основна специалност „Фотография“ в класа на проф. Тим Раутерт. Със своята фотографска работа Ехоземя, за борбата за Европа Глешер надниква зад кулисите на една от най-големите политически институции в света: Европейския парламент. В кабинетите и пленарните зали, но също така и по онези места, в които Европа действително проличава или съответно оставя своите следи Глешер показва битката за една мултинационална общност. В Ехоземя се свързват минало и настояще, вътрешен и външен свят, преговори, дипломация и живото настояще на европейската памет.

Презентациите са съпроводени с превод на български език. Заповядайте!