Роршах. Халюциногенната картина

На 1-ви декември от 19:00 ч. до 22:00 ч.

Към фейсбук събитието > >

“Роршах“ е екстремна интерактивна инсталация, която предизвиква визуални халюцинации в главата на зрителя. Картината не съдържа физическо изображение под никаква форма. Вместо това разчита на всеки индивидуален мозък да прояви креативност и да изгради абстрактната картина сам. Така образът завинаги остава индивидуално преживяване и никога не би могъл да бъде фотографиран и споделен с друг. Картината е артистична инсталация, също толкова колкото е и научен експеримент. И като такъв, тя поражда повече въпроси отколкото отговори, показвайки образ, който не принадлежи на физическата ни действителност. Това прави инсталацията поредното доказателство за това, че всяка достатъчно напреднала технология е неразличима от магия!

За автора:
Христо Колев e магистър по медицинска и фармацефтична химия. Вярва, че съвременната наука е мултидисциплинарна и изисква от учените да бъдат енциклопедисти във всичките й области и форми. Преди седем години разбира, че предаването на знания и комуникирането на научни идеи е също толкова важно, колкото и откриването на нова молекула или нов физичен закон. Тогава за първи път започва да използва естетика и концептуални инсталации като инструменти и носители на научното познание. Така започва да участва в артистични изложби и фестивали с една единствена цел – да направи науката част от попкултурата.

“Rorschach” is an extreme interactive installation, which causes visual hallucinations in the eyes of the spectator. The painting does not contain any kind of physical image. Instead, it relies on the unique neuronal pathways in each and every person’s head to generate a different image for each and every individual. It is this exclusive mechanism that account for the personal experience and makes the image impossible to be photographed or shared with others. The painting is equally a work of art and a scientific experiment. And just like this it raises more questions than answers, showing an image that does not belong to the physical reality. This makes the installation just another proof that every sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic!

About the artist:
Hristo Kolev has a master’s degree in medicinal and pharmaceutical chemistry. He believes that modern science is multidisciplinary and asks of scientists to have encyclopedic knowledge and experience in all its shapes and forms. Seven years ago he realized that teaching and communication of scientific ideas is just as important as the discovery of a new molecule or physical law. It is then when he started using aesthetics and conceptual installations as tools and vessels of scientific knowledge. Today he often shows his work at artistic exhibitions and festivals with the sole purpose of making science part of pop culture.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s