ДОБРЕ ДОШЪЛ ВКЪЩИ | WELCOME HOME | 22.12.2014

1524588_644041655706142_5772189122636328874_n

For English, scroll down

В третия дебат от серията дебати (Не)Частите на Велико Търново ще обсъждаме въпросите, свързани с временната и постоянната миграция.

В динамичното ни съвремие номадството е стил на живот, характерен за много хора. От години Велико Търново привлича чужденци, но и губи от качествения си потенциал заедно с напускащите го.

Кое кара едни да си тръгват, а други да прииждат? Какви са трудностите, с които се сблъскват онези, които са избрали града ни за свой дом? По този въпрос ще говорят финландеца Томи Нургрен и Виолет, която е от Франция. Какъв, от друга страна, е пътят, по който вървят Мартина и Нестор – двама напуснали града ни артисти, които живеят за постоянно във Виена.
Модератор на събитието е професор Маргарита Карамихова.

Начало: 20:00ч.

Език: български и английски (със симултанен превод)
Вход: свободен

Повече за участниците:
Проф. днк Маргарита Карамихова е доктор на науки за културата и има интерес в сферата на брака, семейството, родствените мрежи, миграциите, светите места, границите и граничните зони. Работи също така и върху изследвания на социализма и пост-социализма.

Томи Нургрен е финландец, живял и завършил живопис в Санкт Петербург. Премества се в Естония, като първо живее в град Хаапсалу, а после и в Талин. Във Велико Търново е от 9 години.

Виолет е израстнала във френската махала Ле Зембиалад, близо до град Перпинян, разположен на юг. Живяла е в квартал Бушуик, Бруклин, Ню Йорк и в Боливия, а преди това в Канада. В България е от 3 години.

Нестор Ковачев е роден през 1981 във Велико Търново. През 2005 завършва академията във Виена, където живее и работи и до днес с приятелката си Мартина Йорданова.

Събитието се организира от VT EVENTS в парньорство с Център за култура и дебати ”Червената къща” по проект ”Българска мрежа за граждански диалог” по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014г.

WELCOME HOME

For the third debate of the series ‘(Non)Parts of Veliko Tarnovo’, we will discuss issues related to temporary and permanent migration.

In our dynamic modern times, a nomadic lifestyle is followed by many people. For years, foreigners have been attracted to Veliko Tarnovo, but the town also suffered loss with the ones who left. What leads one to leave, while others are coming? What are the difficulties faced by those who have chosen our city as their home? This issue will be discussed by Finnish Tommy Nurgren and Violette, who is French. What is like, on the other hand, the road followed by those who left Veliko Tarnovo, Martina and Nestor – two artists who now live permanently in Vienna?

The moderator of the event is Professor Margarita Karamihova.
Debate will start at 8:00 pm.

Language: Bulgarian and English (with simultaneous translation)
Admission: Free

More info about the participants:
Prof. Margarita Karamihova is a Doctor of Cultural Studies who has an interest in the field of marriage, family, kinship networks, migrations, holy places, borders and border areas. She is also doing a research on socialism and post-socialism.

Tommy Nurgren is a Finnish who has lived and graduated in painting in St. Petersburg. He moved to Estonia and first lived in the town of Haapsalu, and then in Tallinn. He has been living in Veliko Tarnovo for 9 years.

Violette grew up in the French hamlet Les Embialades, near Perpignan, located in south of France. She has lived in the neighborhood of Bushwick, Brooklyn, in New York and in Bolivia, and before that in Canada. She arrived in Bulgaria 3 years ago.

Nestor Kovachev was born in 1981 in Veliko Tarnovo. In 2005 he graduated in the Academy of Arts in Vienna, where he lives and works together with his girlfriend Martina Yordanova.

The event is organized by VT EVENTS in a partnership with the Centre for Culture and Debate “Red House” for the project “Bulgarian network for civil dialogue” through ‘Program in support of Bulgarian NGO’ under ‘Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014’.

Advertisements

PARSIFAL MARIN {Brussels Pony Club} @ TAM | 28.12.2014

10857803_643658139077827_127432016958981545_n

For quite some time, Parsifal Marin has been navigating through the Brussels Electronic scene as a unique singer and lyricist. Sailing on the creativity of numerous collaborations, Parsifal Marin’s voice has evolved into a versatile instrument, expressing a different sound in each harbour. His influences are too many to be mentioned for he is inspired by everything he sees, hears and feels.The best way to describe his philosophy would be by quoting Oscar Wilde: “We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.” This is where he can be found: head in the clouds, feet on the ground.

Free entrance

ВСИЧКОЯДЕЦЪТ | THE ALLEATER

10538018_641441169299524_8215321096734308124_n

13.12 събота │20:00 │ съвременен театър

Режисура: Ани Васева
Текст: Мирослав Христов
Художник: Георги Шаров
Звук: ДатаТранспортер
Участват: Галя Костадинова
ДатаТранспортер

“[…] яденето е жизнена дейност, избрана тук за осмисляне на човешкото в едно общество, което се дефинира чрез консумацията.
[…] Всичкоядецът е фигура на човека, който няма профил, пол и индивидуален образ. […] Той […] е взет като изходна точка при опит за разбирането какъв е този човек, който се стреми страстно към един „по-добре изяден свят. […] Става дума за театър, който чрез собствен изказ се опитва да мисли критически съвременния свят – не чрез познатото инсцениране на повече или по-малко актуални и познати теми и образи.”

Theatre performance

Director: Ani Vaseva
Text: Miroslav Hristov
Design: Georgi Sharov
Sound: DataTransporter
With Galia Kostadinova and DataTransporter

THE ALLEATER is the hard, but volatile mass in which we immerse our hand only to find out that our fingers are legs and our mouths – asses.
THE ALLEATER is the edge beyond which gender, size and matter does not matter, because are in the same time male, female, in between, miniature, gigantic, consistent and fragile. In Alleater’s mouth stalks little, sexy black hole, blazing in its estrangement and in it the nothing yawns.
The performance is realized by Plus, METHEOR, the fridge and theatre laboratory Sfumato with the financial help of Ministry of Culture of Bulgaria.